Frame là Ethereum L2 được thiết kế để mở rộng quy mô áp dụng NFT trên hệ sinh thái Ethereum. Các nhà phát triển có thể xây dựng trên Frame và tăng cường hợp đồng thông minh của họ bằng các hoạt động NFT an toàn hơn và có thể mở rộng. Ứng dụng khách thực thi tùy chỉnh của Frame tối ưu hóa các trường hợp sử dụng tập trung vào NFT như ủy quyền, đọc + ghi sổ đăng ký chuẩn, tương tác tài khoản hợp đồng, v.v.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...