Ethena

Ethena đang xây dựng cơ sở hạ tầng phái sinh để cho phép Ethereum chuyển đổi thành Trái phiếu Internet toàn cầu thông qua các vị trí trung lập delta trên stETH, để tạo ra tiền điện tử đầu tiên...

Tags: