ether.fi

Đặt lại chất lỏng gốc trên Ethereum. Đặt cược ngay tại https://app.ether.fi để kiếm điểm khách hàng thân thiết và điểm EigenLayer #NoCap

Tags:

Ether.Fi là một giao thức đặt cược lỏng, trong đó người đặt cược giữ quyền kiểm soát các khóa của họ đồng thời ủy quyền đặt cược cho các nhà khai thác nút và kiếm phần thưởng. Những người đặt cược Ethereum sử dụng Ether.Fi cũng được cấp đại diện NFT cho mọi trình xác thực được tạo. Những NFT đó cho phép lưu trữ siêu dữ liệu mà Ether.Fi hy vọng các nhà phát triển sẽ sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng đặt cược tiếp theo.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...