PolyHedra

PolyHedra là cơ sở hạ tầng cho Khả năng tương tác Web3 với các hệ thống chứng minh không có kiến thức tiên tiến.

Tags:

PolyHedra là cơ sở hạ tầng cho Khả năng tương tác Web3 với các hệ thống chứng minh không có kiến thức tiên tiến. Khối đa diện mở ra không gian thiết kế cho Web3 thông qua các phần mềm trung gian có khả năng mở rộng cao bao gồm bộ chứa ZK-NFT, hệ thống DAO/DAC và danh tính Web3 phi tập trung.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...