TON (The Open Network)

TON (Mạng mở) là một chuỗi khối Lớp 1 phi tập trung hoàn toàn được thiết kế bởi Telegram.

Tags: