Moonbirds là một tập hợp gồm 10.000 PFP hỗ trợ tiện ích, có một nhóm đặc điểm được hỗ trợ bởi độ hiếm vô cùng đa dạng và độc đáo. Hơn nữa, mỗi Moonbird sẽ mở khóa tư cách thành viên câu lạc bộ tư nhân và các lợi ích bổ sung khi người dùng nắm giữ chúng lâu hơn.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...