Avtar DApp

Avatr là một nền tảng dựa trên NFT sáng tạo được thiết kế để cách mạng hóa việc tuyển dụng P2P bằng cách mã hóa tài năng.
Trong hệ sinh thái này, cả ứng viên và nhà tuyển dụng đều tạo Avatr duy nhất của họ, bao gồm các NFT được phân đoạn. Những Avatr này là sự thể hiện kỹ thuật số về hiệu suất của người sáng tạo ở dạng mã thông báo, cho phép chúng tôi đo lường hiệu suất và tạo nhóm phần thưởng cho cả người sáng tạo và chủ sở hữu NFT. Giá trị NFT rất linh hoạt và được liên kết với hiệu suất, hiệu suất càng tốt thì phần thưởng càng lớn. Những NFT này có thể có được thông qua mua hàng, giới thiệu hoặc phần thưởng.

Mã thông báo này giới thiệu một chiều hướng mới cho nơi làm việc, mở khóa giá trị thực sự về hiệu suất của con người, không thể thay đổi và hiển thị 24/7. Cách tiếp cận mang tính chuyển đổi này chuyển hướng dòng tiền trong lĩnh vực việc làm, ưu tiên cộng đồng nơi làm việc hơn các trung gian truyền thống như đại lý, trang tuyển dụng và nhà quảng cáo. Mã thông báo cho phép hiệu suất tạo chữ ký số giúp cộng đồng người nắm giữ NFT ở bất kỳ đâu trên thế giới có thể truy cập phần thưởng dựa trên hiệu suất.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...