Premia

Premia là thị trường quyền chọn phi tập trung dựa trên kiến trúc pool-to-peer, tương tự như Uniswap hoặc SushiSwap, nhưng dành cho quyền chọn. Cuộc cách mạng giao thức tùy chọn phi tập trung...

Tags:
Premia là thị trường quyền chọn phi tập trung dựa trên kiến trúc pool-to-peer, tương tự như Uniswap hoặc SushiSwap, nhưng dành cho quyền chọn. Giao thức tùy chọn phi tập trung cách mạng hóa việc định giá theo định hướng thị trường và lợi nhuận hiệu quả về vốn cho tất cả mọi người. Giao dịch quyền chọn kiểu Mỹ, kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...