Pixelmon

Pixelmon là một game NFT RPG thế giới mở. Người dùng có thể huấn luyện, giao dịch, chiến đấu và phát triển Pixelmon thông qua Metaverse.

Tags:
Pixelmon là một game NFT RPG thế giới mở. Người dùng có thể huấn luyện, giao dịch, chiến đấu và phát triển Pixelmon thông qua Metaverse.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...