DApp nóng
Thế giới phụ nữ

World of Women là một bộ sưu tập gồm 10.000 NFT cung cấp cho chủ sở hữu quyền truy cập đầy đủ vào mạng lưới các nghệ sĩ, người sáng tạo, doanh nhân và giám đốc điều hành đang bảo vệ...

标签:
Thế giới Phụ nữ (WoW): Trao quyền cho sự đa dạng và hòa nhập vào NFT
1. Nhằm mục đích tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong web3 và thúc đẩy một cộng đồng hòa nhập.
2. Bộ sưu tập WoW: 10.000 tác phẩm nghệ thuật sáng tạo trên Ethereum, cung cấp quyền sở hữu IP.
3. DAO trao quyền cho chủ sở hữu mã thông báo trong các quyết định của WoW.
4. Những người nắm giữ đáng chú ý bao gồm Reese Witherspoon, Eva Longoria, Snoop Dogg, v.v.
5. Cân nhắc tham gia WoW để trao quyền đa dạng và tác động đến cộng đồng.

相关导航

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...