Matt Corallo

Nhà phát triển cốt lõi của Bitcoin.

Tags: