BakerySwap

BakerySwap là phiên bản tiếp theo...

Tags:

BakerySwap là phiên bản tiếp theo của Uniswap hiện tại. Giống như Uniswap, nhưng nhanh hơn và rẻ hơn. Ngoài tất cả những điều trên, các nhà cung cấp thanh khoản cũng sẽ được thưởng bằng token BAKE, từ đó họ có thể kiếm được một phần phí giao dịch BakerySwap và có thể được sử dụng để bỏ phiếu như một phần của quản trị BakerySwap.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...