Umi kỹ thuật số

UmiDigital là một nền tảng phi tập trung...

标签:

UmiDigital là một dự án nghệ thuật phi tập trung được xây dựng trên các chuỗi khối Sora (XOR), Polkadot (DOT) và Ethereum (ETH). $UMI là mã thông báo của Umi.digital được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ hoặc mua nội dung kỹ thuật số trong hệ sinh thái UmiDigital.

相关导航

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...