Magic Eden

Magic Eden là một nền tảng NFT mới...

Tags:

Magic Eden là một nền tảng NFT mới được thiết kế cho Solana để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua, bán và đúc các NFT được nối mạng.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...