Autonomous Research

Nghiên cứu độc lập hàng đầu...

Tags:

Tổ chức nghiên cứu độc lập hàng đầu trong lĩnh vực tài chính. Với hơn 35 nhà phân tích giàu kinh nghiệm, công ty này là công ty duy nhất cung cấp nghiên cứu toàn diện nhằm nỗ lực kết hợp các kế hoạch vĩ mô và xu hướng theo chủ đề thông qua lựa chọn đầu tư từ dưới lên. Autonomous NEXT là hoạt động nội bộ của công ty fintech có trụ sở tại London nhằm khám phá tác động của công nghệ đối với tương lai của ngành tài chính.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...