Mosaic

Dữ liệu và nghiên cứu về tài sản tiền điện tử...

Tags:

Dữ liệu và nghiên cứu về tài sản tiền điện tử. Mạng nghiên cứu và dữ liệu được mã hóa của Khảm, từ nguồn tài chính gần đây, chất lượng của nhà đầu tư và thuật toán dự báo của riêng họ để theo dõi trạng thái của các công ty tư nhân. Các nhà phân tích nghiên cứu của nó, Jason Yannos và Eliézer Ndinga, đã vẽ biểu đồ dữ liệu thu được.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...