Convergence

Yêu cầu báo giá trên chuỗi...

Tags:

Mạng yêu cầu báo giá (RFQ) trên chuỗi. Hội tụ là mạng yêu cầu báo giá (RFQ) hoàn toàn trên chuỗi để cung cấp tính thanh khoản cho giao thức. Nền tảng này có một tiêu chuẩn mở tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp tính thanh khoản cho bất kỳ dự án DeFi nào trên nhiều mạng bằng cách đóng vai trò là mối liên kết giữa các nhà tạo lập thị trường và các giao thức. API hợp nhất giúp các ứng dụng đạt được tính thanh khoản rất cần thiết bằng cách điều phối nhu cầu với nhà cung cấp thông qua hệ thống theo yêu cầu.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...