Kamino Finance

Kamino là một loại rượu tự động...

Tags:

Kamino là giải pháp thanh khoản tự động dựa trên cơ chế Nhà tạo lập thị trường thanh khoản tập trung (CLMM). Các nhà cung cấp thanh khoản (LP) đang tìm cách cải thiện hiệu quả sử dụng vốn có thể tận dụng thư viện tạo thị trường tự động của Kamino để tăng tỷ suất lợi nhuận dự kiến từ phí và lợi nhuận. Kamino được ủ bởi Giao thức Hubble.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...