Footrace CEX

Footrace vừa là một nghiên cứu...

Tags:

Footrace vừa là một công cụ nghiên cứu nghiên cứu CEX, DEX, VC và các dự án, đồng thời cảnh báo người dùng khi có thể xảy ra các sự kiện đáng chú ý. Bằng cách tích hợp và tóm tắt các sự kiện Web3 như chuyển ví, bán NFT và số dư CEX cũng như các sự kiện Web2 như các mốc quan trọng trên mạng xã hội và mức độ quan tâm tìm kiếm tăng cao, Footrace giúp các dự án và cộng đồng dễ dàng tích hợp các công cụ cảnh báo sớm vào sản phẩm của họ, Select dữ liệu và đặt thông báo họ cần để bảo vệ tài sản của mình, cảnh báo cộng đồng hoặc thông báo cho những người theo dõi họ. Những thông báo này có thể được gửi qua email, SMS, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, Twitter Telegram, Discord và các kênh khác.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...