APE Staking APYs

Bảng dữ liệu Dune cho APE...

Tags:

Bảng dữ liệu Dune cho cam kết APE, cam kết APE APY, giả định, APY ở đây giả định rằng 80% trong số $APE đủ điều kiện trong mỗi nhóm đã được cam kết và APY được tính hàng năm. Số liệu ở đây chỉ dành cho số cam kết trong quý 1. APY Q2-Q4 thấp hơn, số dư chỉ có $APE không bao gồm kho bạc được sử dụng để thanh toán lượng khí thải trong nhóm, nếu tất cả chủ sở hữu NFT mua $APE để đạt giới hạn tối đa (10.094 mỗi BAYC, 2.042 mỗi MAYC), thì sự thiếu hụt thể hiện áp lực mua $APE tiềm năng. Được xác định là: ((nguồn cung cấp NFT)*(giới hạn $APE) – $APE đủ điều kiện hiện tại)

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...