Chainlist

Một cấu hình trực tuyến quá...

Tags:

Một công cụ cấu hình trực tuyến cho các chuỗi tương thích với Ethereum. Chainlist là thư viện thông tin blockchain tương thích với Ethereum EVM do cộng đồng duy trì, có thể giúp bạn nhanh chóng hoàn tất cài đặt ID chuỗi/ChainID và ID mạng/NetworkID của ví Web3 như MetaMask và imToken, đồng thời truy cập vào mạng blockchain chính xác.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...