Ảnh chụp nhanh là một hệ thống bỏ phiếu phi tập trung. Nó cung cấp sự linh hoạt về cách tính quyền biểu quyết cho phiếu bầu. Ảnh chụp nhanh hỗ trợ nhiều loại biểu quyết khác nhau để phục vụ nhu cầu của các tổ chức. Việc tạo đề xuất và bỏ phiếu trên Ảnh chụp nhanh thân thiện với người dùng và không tốn bất kỳ chi phí gas nào vì quá trình này được thực hiện ngoài chuỗi.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...