Nó hỗ trợ nhiều loại thế chấp tiền điện tử. Đây cũng là nền tảng cho vay đầu tiên triển khai mô hình flash loan. Đó là giá trị một cuộc hành hương. Tổng số tiền cam kết hiện nay là 7,5 tỷ USD.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...